Make your own free website on Tripod.com

yogi1.gif (12302 bytes)

P R E S E N T S:

Kurikku no Fureimu, ne?

Irrashaimase!

Iie, Fureimu wa arimasen, daijo.